Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř pro výzkum nemoci jater a metabolismu hemu (Hepatologická laboratoř) (CVL-HEP)
akreditovaná laboratoř

Adresa Na Bojišti 3,  128 08 Praha 2
Telefon 224964203, 224964197, 224964192
Vedoucí pracovník VŠ Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA
E-mail vitek@beba.cesnet.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Běla Houbová
Nákladové středisko 84667
Charakteristika pracoviště Laboratoř pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu (dříve Hepatologická laboratoř) Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je laboratoř specializovaná na vyšetření specifických jaterních onemocnění - předně se jedná o poruchy metabolismu žlučových pigmentů a studium katabolické dráhy hemu a jeho derivátů.

Laboratoř byla původně založena při 1. interní klinice 1. LF UK jako Laboratoř pro patofyziologii krvetvorné soustavy a jater. V minulosti zde působili například světově známý prof. Jirsa, nebo v současnosti nejuznávanější český odborník na porfyrickou nemoc prof. Martásek.

Rutinní část laboratoře je zaměřena na specializovaná jaterní vyšetření (porfyriny, měď v játrech, žlučové kyseliny). Experimentální část zaujímá široké pole zájmu od výše uvedených poruch metabolismu žlučových pigmentu, katabolické dráhy hemu, oxidačního poškození nebo studium role glykosfingolipidů v patogenezi jaterních chorob.

Laboratoř jako celek je vybavena většinou chromatografických analýz. K dispozici je kompletní vybavení na TLC, HPLC, FPLC, GC-MS. K dispozici je také unikátní plynový chromatograf s detektorem oxidu uhelnatého (mj. pro analýzu aktivity hemoxygenázy; jediné zařízení svého druhu v Evropě). Naše laboratoř je dále vybavena na práci s tkáňovými kulturami, k dispozici jsou základní molekulárně biologické techniky (detekce sekvenčních variant genů pomocí PCR a fragmentové analýzy, qPCR), fluorescenční mikroskopie a celá řada dalších plně zavedených metod. Podsekcí laboratoře je také histochemická laboratoř na Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK.

Laboratoř pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu spolupracuje s celou řadou špičkových českých i světových pracovišť (např. IKEM; ÚMG AV ČR; MBÚ AV ČR; ISCARE; Fyziologický ústav LF HK; Stanford University School of Medicine, CA, USA; Academic Medical Center, Amsterdam, Nizozemí; University of Edinburgh, UK; University of Copenhagen, Kodaň, Dánsko; University of Trieste, Liver Research Center, Itálie; Wilford Hall Medical Center, San Antonio, Texas, USA; Unversity of Washington, USA.)

Dynamicky se rozvíjející vědecký tým je tvořen zkušenými výzkumníky a celou řadou studentů doktorského i magisterského studia. Kromě výuky na několika fakultách (1. LF, Přírodovědecká fakulta, VŠCHT) jsou pracovníci naší laboratoře řešiteli více než desítky grantových projektů.


Prováděná vyšetření