Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (CVL-LIP)

Adresa U Nemocnice 2, 128 08  Praha 2
Telefon 224962506, 224962490, 224962477, 224964224
Vedoucí pracovník VŠ Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
E-mail azak@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Jiřina Trávníčková
Nákladové středisko 84655
Charakteristika pracoviště Laboratoř pro výzkum aterosklerózy navazuje na více než třicetiletou tradici lipidových analýz prováděných ve Výzkumné laboratoři pro analýzu lipidů na IV. interní klinice 1.LFUK a VFN. Je společným pracovištěm ÚLBLD a IV. interní kliniky. Na pracovišti v současné době působí 6 VŠ a v Lipidové laboratoři 2 SŠ pracovníci.

Laboratoř se specializuje na analyty lipidové povahy, zejména mastné kyseliny (jejich profil v jednotlivých lipidových třídách po předchozí separaci pomocí TLC včetně možnosti stanovení cis/trans izomerů) a minoritní steroly (tzv. necholesterolové steroly). Lipoproteinové částice zkoumáme po sekvenční ultracentrifugaci nebo v případě stanovení distribuce velikostí pro částice LDL nebo HDL pomocí systému Lipoprint. Další oblastí zájmu jsou parametry oxidačního stresu, a to jak oxidativně modifikované molekuly lipidů (konjugované dieny v částicích LDL, HODE, případně sdLDL), tak stanovení aktivit enzymů antioxidačního systému - glutathion peroxidasy, glutathion reduktasy, paraoxonasy, superoxiddismutasy i katalasy. Analyzujeme také celkový homocystein jako nový rizikový faktor aterosklerózy a provádíme stanovení oxidu dusnatého v matricích (přímo NO v plynné fázi nebo jako výsledek redukce dusičnanových/dusitanových látek v kapalných vzorcích).

Propojení laboratorních analytických metod, v posledních letech včetně spolupráce s pracovištěm molekulárně-biologickým, s klinickým zázemím dovoluje zkoumat metabolismus výše uvedených analytů a jejich vliv (v souvislosti s klasickými a novými rizikovými faktory) na kardiovaskulární onemocnění, komorbidity insulinové rezistence a metabolického syndromu, jako jsou choroby GIT (NAFLD/NASH), neurodegenerativní onemocnění (depresivní poruchy, počínající, mírné formy Alzheimerovy demence) a některé nádory (karcinom pankreatu). Dále jsou sledovány vztahy mezi složením mastných kyselin, oxidačním stresem a prognózou kriticky nemocných a možnosti jejího ovlivnění.

Jako jedno z předních pracovišť v ČR zabývající se metabolismem lipidů a lipoproteinů tradičně spolupracujeme s některými pracovišti (FÚ a ÚMCh AV ČR, EÚ, PřF UK) i firmami biomedicínského výzkumu (BioVendor).
V blízké budoucnosti hodláme rozšířit naše možnosti o stanovení dalších markerů oxidačního stresu a redoxního stavu: oxysterolů, laktosylceramidu a poměru oxidovaný/redukovaný glutathion. Paleta specializovaných vyšetření souvisejících s nutričním stavem organismu bude doplněna o analýzy 3-methylhistidinu, případně asymetrického diargininu. Uvedení LC-MS/MS (systém QqQ) do provozu laboratoře umožní provádět lipidomické analýzy a bližší studium metabolických drah souvisejících s metabolismem lipidů.

Prováděná vyšetření