Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Sérologická laboratoř (SERO)
akreditovaná laboratoř

Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224963380, 224963386, 224968264
Vedoucí pracovník VŠ MUDr.Emil Pavlík, CSc.
E-mail emil.pavlik@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Dana Říhová
Nákladové středisko 84684
Charakteristika pracoviště Sérologická laboratoř ÚLBLD 1.LF UK a VFN se zaměřuje na přímý i nepřímý průkaz vybraných infekčních agens. Jedná se o detekci charakteristických antigenů nebo unikátních sekvencí nukleových kyselin bakterií, virů, plísní a parazitů a také specifických protilátek  tříd IgM, IgG, případně IgA proti těmto antigenům,což umožňuje podávat ucelené informace o dynamice infekčního onemocnění, případně monitorovat průběh a úspěšnost léčby.
Významnou činností laboratoře je diagnostika virových hepatitid, k níž má k dispozici celé spektrum diagnostických technik pro průkaz specifických protivirových protilátek, jednotlivých virových antigenů a specifických sekvencí nukleových kyselin virů hepatitid. Technikou PCR v reálném čase provádí u virových hepatitid B a C stanovení virové nálože pacienta (monitoring v průběhu léčby), dále genotypizaci viru hepatitidy C (prognóza léčby, rezistence vůči virostatikům) a z důvodů prognózy clearence VHC i vyšetření C/T polymorfismu promoteru interleukinu IL-28 na pozici 3176.
Detašované pracoviště STD (Apolinářská 4) se zaměřuje na komplexní přímou diagnostiku infekcí přenosných pohlavním stykem prostřednictvím spektra osvědčených diagnostických technik, včetně molekulárně biologického průkazu specifických sekvencí DNA původců těchto onemocnění. Laboratoř navíc provádí molekulárně biologický průkaz mykobakterií.
Součástí pracoviště je i úsek vyšetření lidského genomu, testy GeneStripe PGX-HIV, PGX-Thrombo, PGX-5FU, PGX-TPMT, Sugar Intolerance, CVD-A.
Laboratoř je akreditovaným školícím pracovištěm pro obor lékařské mikrobiologie v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a dalších nelékařských zdravotnických povolání, včetně oboru zdravotní laborant
Laboratoř pracuje dle zásad správné laboratorní praxe dle ISO/EN/ČSN 15189 a úspěšně se účastní systému externí kontroly kvality laboratorní práce jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Má povolení SÚKL k diagnostice dárců orgánů a tkání dle vyhl. 404/2008.
V průběhu epidemie SARSCoV2 (Covid19) se laboratoř významně podílí na zajištění rychlého průkazu nákazy (do 1 hodiny) u pacientů Společného příjmu interně nemocných v nepřetržitém provozu.

Prováděná vyšetření