Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř FACS (Hem FACS)

Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224 962 877, 224 963 364
Vedoucí pracovník VŠ MUDr.Karban Josef, CSc.
E-mail
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Šauerová Renata
Nákladové středisko 84635
Charakteristika pracoviště Laboratoř FACS zajišťuje imunofenotypizační vyšetření různého biologického materiálu (periferní krev, kostní dřeň, lymfatické uzliny, výpotky, punktát likvorové tekutiny, atd.), které nám umožňuje získat informace o přítomnosti povrchových nebo intracelulárních znaků na jednotlivých buňkách. Tyto znaky (antigeny) jsou asociovány s typem buňky (liniově specifické znaky), jejím vývojovým stádiem nebo klonalitou. Klasifikace těchto antigenů vychází z mezinárodní CD (clusters of differentiation) nomenklatury. Stanovení jednotlivých antigenů se provádí na základě rozpoznávání specifickými monoklonálními, popř. polyklonálními protilátkami značenými fluorochromy, které jsou poté detekovány pomocí průtokového cytometru. V dnešní době se v klinické praxi používá tzv. multiparametrická průtoková cytometrie, která umožňuje souběžnou analýzu 10 i více parametrů (FSC, SSC, 8 fluorescencí). Panely vyšetřovaných znaků jsou v souladu s mezinárodními doporučeními respektovaných institucí (např. European Leukemia Net, European Group of Immunophenotyping of Leukemias apod.) a upraveny na základě úzké spolupráce s mezinárodním konsorciem Euroflow.\r\nSoučástí laboratorního vybavení pracoviště jsou průtokový cytometr BC Navios (3 lasery, 10 fluorescencí), průtokový cytometr BD FACSCanto II (3 lasery, 8 fluorescencí) a průtokový cytometr BD FACSVerse (3 lasery, 8 fluorescencí).\r\nLaboratoř je zaměřena především na oblast hematoonkologie, speciálně na diagnostiku lymfoproliferativních chorob, jako jsou nehodgkinské lymfomy, chronické leukemie či monoklonální gamapatie. Zajišťuje také diagnostiku akutních leukemií či myelodysplastického syndromu a v případě některých onemocnění po léčbě rovněž citlivé sledování minimální reziduální nemoci (chronická lymfocytární leukemie, lymfom z plášťových buněk a mnohočetný myelom). Mezi poskytovaná vyšetření v nenádorové hematologii patří diagnostika paroxyzmální noční hemoglobinurie, heparinem indukované trombocytopenie, průkaz fetálních erytrocytů u fetomaternální transfuze, protilátek vázaných na trombocyty apod. Laboratoř se pravidelně úspěšně účastní externích kontrol kvality, podílí se na pregraduální i postgraduální výuce i na řešení grantových a výzkumných úkolů.

Prováděná vyšetření